0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Gitnang Uring Fantasya at Materyal na Kahirapan sa Neoliberalismo by Rolando B. Tolentino

Gitnang Uring Fantasya at Materyal na Kahirapan sa Neoliberalismo by Rolando B. Tolentino

gitnang_uring_pantasya

Ang lampas-lampasang aspirasyon, libre naman kahit pa matumal ang tsansang makamit, ng gitnang uring fantasya ang epektibo at makapangyarihang ethos at etika ng paggagap sa kolektibong pagdanas sa kasalatan: ang material na kahirapang kinasasadlakan ng nakararami. Epektibong napainternalisa ng estado ang kawalang-kapangyarihan ng mamamayang makadanas sa labas ng gitnang uring fantasya. Wala itong safety net para sa historikal at mayoryang naghihikahos.

Ang mga kabanata sa libro ay pumapaimbalot sa paksang material na kahirapan at gitnang uring fantasya sa neoliberalismo. Ang tema ay ang pag-angat sa political na pagsusuri sa kulturang popular. Politikal ang pagsusuri dahil sa depolitisasyon ng kulturang popular sa sensibilidad ng tumatangkilik nito na tanggapin ang matatayog na pangarap kahit pa man salat ang batayang kondisyon.

This entry was posted in New Titles. Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post. Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>